buzz board.jpeg

תקנון מועדון לקוחות BUZZ

מועדון לקוחות BUZZ, הינו מועדון ממוקד בתחום תעופה התיירות והנופש ("תחום הפעילות") ומציע הצעות ערך בתחום פעילותו אשר יש בהן כדי להוות מתן מענה הקשור עם צרכי הנסיעה ושהות חברי המועדון ביעד הנסיעה. 

מועדון הלקוחות "BUZZ" הינו מועדון לקוחות המעניק לחבריו הטבות שונות בענפי התעופה, התיירות והנופש והשירותים נלווים וכן הנגשת פתרונות וחבילות מימון לרכישת חבילות נופש ותעופה. המועדון מתופעל על ידי חברת אי באזז בע"מ.

1.    הגדרות

להגדרות הבאות בתקנון זה תהיינה המשמעות הנקובה לצדן:

 

"האתר" - אתר מועדון הלקוחות "BUZZ" בכתובת www.ebuzz.co.il, או כל דומיין אחר שיחליפו, מעת לעת; 

"החברה" -  חברת אי באזז בע"מ ח.פ. 515785251 מרח' מרמורק 26 תל אביב או כל חברה או גוף שיחליפה מעת לעת או יצטרף אליה במסגרת תפעול המועדון;

"הטבות" - הטבות והנחות המוצעות לחברי המועדון מעת לעת על ידי שותפי ההטבות, בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה;

"חבילת מימון" - פתרון מימון חוץ בנקאי ו/או בנקאי, המוצע על ידי שותפי המימון לצורך מימון רכישת חבילות נופש על ידי חבר המועדון, המשווקות על ידי שותפי התיירות; 

"חבילת נופש" - שירותי נופש ו/או תעופה ו/או שירותים נלווים הנרכשים משותפי התיירות;

"חבילת מימון" - פתרון מימון חוץ בנקאי ו/או בנקאי, המוצע על ידי שותפי המימון לצורך מימון רכישת חבילות נופש על ידי חבר המועדון, המשווקות על ידי שותפי התיירות; 
"חבר מועדון" -  כל אדם מעל גיל 18 שהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות או תאגיד תקף אשר הצטרף למועדון כחבר מועדון וחברותו תקפה, והכל בהתאם לאמור בתקנון זה;

"חוק הגנת הצרכן" -  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (והתקנות שהותקנו מכוחו) או כל חוק אחר שיחליפו או יוסיף עליו, לפי העניין וכפי נוסחו מעת לעת;

"המועדון" -  מועדון הלקוחות ""BUZZ המוצע, מאורגן ומנוהל על ידי החברה, במסגרתו יהיו זכאים חברי המועדון, להטבות, , והכל כאמור והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה; 

"שותף הטבות" - שותפיה העסקיים של החברה אשר יציעו לחברי המועדון הטבות שונות בתחומים שונים (כגון, תיירות ותעופה, מימון, מזון, מוניות, שדרוגי מושב, ביטוח נסיעות לחו"ל, פנאי וכיו"ב);

"שותף מימון" - שותפיה העסקיים של החברה, אשר יעמידו לחברי המועדון חבילות מימון;

"שותף תיירות" - שותפיה העסקיים של החברה מעולם התיירות (כגון סוכנויות נסיעות וחברות תעופה) המשווקים חבילות נופש לציבור, ובמסגרת פעילותם כאמור, יאפשרו לציבור לרכוש חבילות נופש באמצעות חבילות המימון.

2.    הצטרפות למועדון והחברות בו

 

2.1.    כל אדם מעל גיל 18 הכשר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או תאגיד תקף יהיה רשאי להצטרף למועדון, בכפוף לתשלום דמי חבר, באחת מהדרכים הבאות: (א) הצטרפות במעמד רכישת חבילת נופש באמצעות חבילת מימון; או (ב) הצטרפות עצמאית, באמצעות אתר החברה ו/או מוקד שירות הלקוחות של החברה, כמפורט בהרחבה להלן:

2.1.1.    הצטרפות במעמד רכישת חבילת נופש באמצעות חבילת מימון

2.1.1.1. הצטרפות למועדון באופן זה תתאפשר תוך רכישת חבילת נופש משותף תיירות באמצעות חבילת מימון, בכפוף לתשלום דמי חבר בסך של 260 ₪ כולל מע"מ באמצעות אתר אינטרנט ו-360 ₪ באמצעות נציג טלפוני., אשר ישולמו כדמי חבר עבור הצטרפות למועדון.

2.1.1.2. בסמוך לקבלת אישור הענקת חבילת המימון מאת שותף המימון לרכישת חבילת נופש, יצורף הרוכש למועדון, בכפוף לתשלום דמי החבר ששילם הרוכש במסגרת רכישת חבילת הנופש באמצעות חבילת מימון.
יובהר כי גם חבר אשר אינו עובר תהליך חיתום אצל שותף המימון, ראשי להיות חבר במועדון הלקוחות, ואולם, מובהר כי זה לא יהיה רשאי לקבלת הטבת המימון משותף המימון, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של שותף המימון. פרט להטבת המימון, יהיה זכאי החבר ליתר ההטבות זאת אגב כך, שלא תינתן לאותה חבר כל הטבת מחיר בדמי החבר. 

2.1.1.3. דמי החבר ייגבו מהרוכש במסגרת החיוב עבור חבילת הנופש וחבילת המימון הנלווית (באם אושרה על ידי שותף המימון), במועד פירעון התשלום הראשון במסגרת חבילת המימון ו/או במועד העמדת חבילת המימון.

2.1.1.4.  מובהר כי ככל שלא תאושר הענקת חבילת המימון על ידי שותף המימון ו/או לא תאושר הזמנת חבילת הנופש על ידי שותף התיירות, לא ייגבו דמי החבר במסלול רכישת חבילת נופש באמצעות חבילת מימון והמשתמש לא יוכל להצטרף למועדון כחבר מועדון (אולם יהיה רשאי להצטרף למועדון באופן עצמאי, כמפורט בסעיף ‎2.1.2 להלן ) 

 

2.1.1.5. מובהר כי הטבת מימון הינה חד פעמית פר הזמנת חבילת נופש  וכי חבר מועדון שיצטרף למועדון על דרך של רכישת חבילת נופש באמצעות חבילת מימון כמתואר לעיל, ויהיה מעוניין לרכוש חבילת נופש נוספת המשווקת על ידי שותף תיירות באמצעות חבילת מימון, יחויב בסכום נוסף השווה ל 260 ₪ כולל מע"מ באמצעות אתר אינטרנט ו-360 ₪ כולל מע"מ באמצעות נציג טלפוני, אשר יתווסף כאמור לעלות חבילת הנופש, (זאת בנוסף לעלויות המימון אותן יחייב שותף המימון)

2.1.2.    הצטרפות שלא במסגרת חבילת מימון

 

2.1.2.1. כל אדם מעל גיל 18 הכשר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או תאגיד תקף יהיה רשאי להצטרף למועדון שלא על ידי רכישת חבילת נופש באמצעות חבילת מימון, בכפוף לתשלום דמי חבר פר חבילת נופש נרכשת שנתיים, בסך 360 ₪ כולל מע"מ ניתן להצטרף למועדון באופן זה באתר או במוקד שירות הלקוחות של החברה.

2.1.2.2. מובהר כי חבר המצטרף שלא במסגרת רכישת חבילת מימון, לא יהיה זכאי להטבת מימון אלא בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: 

2.1.2.2.1. חבילת הנופש נרכשה אצל מי מבין שותפי התיירות של המועדון.

2.1.2.2.2. חבילת המימון אושרה בפועל על ידי שותף המימון של המועדון.

2.1.2.2.3. שותף הנופש נכלל ברשימת שותפי הנופש המאפשרים רכישת חבילת נופש באמצעות המועדון שלא בשיווק ישיר באמצעותן (אופליין + אונליין).

2.1.2.2.4 ככל ויהיה זכאי החבר להטבת מימון, יובהר כי הטבת מימון הינה חד פעמית פר רכישת חבילת נופש

2.1.2.2.5 בהתאמה, חבר מועדון שיצטרף למועדון באופן זה, ויהיה מעוניין לרכוש חבילת נופש המשווקת על ידי שותף תיירות באמצעות חבילת מימון, יחויב בסך של 360 ₪ כולל מע"מ.

2.2. מובהר כי החברות במועדון הינה אישית בלבד, ואינה ניתנת להעברה. השימוש ומימוש ההטבות להן יהיה זכאי חבר המועדון במסגרת חברותו במועדון ייעשו על ידי חבר המועדון בלבד, ולא ניתן יהיה להמחותן לאחר, למעט אם נקבע אחרת בנוגע לתנאים החלים על ההטבה הספציפית או במסגרת מדיניות שותף ההטבות.

2.3. בכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר את הצטרפותו של כל אדם או תאגיד כחבר מועדון במועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי והסביר בנסיבות העניין. 

2.4.    גובה דמי החבר עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובהתאם להוראות הדין. על אף האמור, שינוי גובה דמי החבר, באם יחול, יחול אך ורק על חברי מועדון שהצטרפו למועדון לאחר מועד שינוי גובה דמי החבר. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של הפחתת דמי חבר, לא יוחזרו דמי חבר לחברי מועדון שכבר שילמו את דמי החבר.

3.    חבילות המימון

3.1.    חבילת המימון לצורך רכישת חבילת נופש תועמד לחבר מועדון על ידי שותף המימון ו/או מלווים אחרים. כל תנאי המימון וההתקשרות בין חבר המועדון לבין שותף המימון ו/או מלווים אחרים, לרבות לעניין אופן העמדת חבילת המימון, סכומי המימון, פירעון המימון, ריביות, ריביות פיגורים, וכיו"ב, יסוכמו ויחולו בין חבר המועדון לשותף המימון ו/או המלווים האחרים בלבד. 

3.2.    מובהר כי לא יהיה בין חבר מועדון לחברה ו/או שותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות ו/או מי מטעמם של אלו, כל קשר עסקי ו/או משפטי ו/או כל קשר אחר בנוגע לקבלת חבילת המימון וניהולה, תנאיה, מועדי פירעונה וכיו"ב. 

3.3.    חבר מועדון שיבקש כי תועמד לו חבילת מימון משותף המימון עושה זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו בלבד, והחברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא, במישרין ו/או בעקיפין לכל לעניין הנובע או הקשור לחבילת המימון, תנאיה, וכיו"ב. 

 

3.4.    אין במועדון ו/או בחברות המועדון ו/או במידע הכלול בתקנון זה ו/או במידע המופיע באתר או נמסר על ידי החברה ו/או מי מטעמה בכל אופן שהוא, משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד החברה להזמנה לקבלת חבילת מימון מטעם שותפי המימון או המלצה בדבר כדאיות העסקה.

 

4.    הטבות

4.1.    במסגרת החברות במועדון, יהיו רשאים חברי המועדון לממש הטבות שונות שיוצעו על ידי שותפי ההטבות, דרך האתר או מול שותפי ההטבות ישירות, בכפוף למגבלות והתנאים שיפורטו וייקבעו לגבי כל הטבה ספציפית.

4.2.    ההטבות לכל אחד ממסלולי המועדון יפורסמו מעת לעת באתר ו/או באתרי האינטרנט של שותפי ההטבות ו/או במדיות אחרות (כגון Facebook, Instagram, Twitter וכיו"ב) ו/או ידוורו לחבר המועדון, בכפוף להסכמתו לפי הדין החל. 

 

4.3.    המועדון פועל לרווחת חברי המועדון במטרה להשיג והטבות, אולם מובהר בזאת כי ההטבות תוצענה לחברי המועדון במסגרת חברותם במועדון על ידי שותפי ההטבות בלבד אשר ייחשבו לעניין זה ל"עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, על כל המשתמע מכך. כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם ההטבות תופנינה לשותפי ההטבות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, לרבות שותפי התיירות ושותפי המימון, לא יהיו אחראים בשום שלב בנוגע להטבות, לרמת השירות, היקף, תוקף, טיב וכיו"ב.

 4.4.    מובהר כי תמהיל הרכב ההטבות, מהותן ושוויין הינו דינמי ומשתנה מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה והתקשרויותיה אל מול שותפי ההטבות, ובכפוף להוראות כל דין. 

4.5.    חלק מן ההטבות שיוצעו לחברי המועדון יהיו ללא תשלום, חלק יהיו בתשלום או על דרך של הנחה ממחיר מוצר או שירות מסוים. 

4.6.    ייתכן שההטבות, כולן או חלקן, יהיו ניתנות למימוש במשך תקופה מוגבלת בזמן, כפי שיצוין עבור כל הטבה ספציפית.

4.7.    ההטבות מוענקות לחבר המועדון באופן אישי, ולא ניתן להעבירן או להמחותן לצדדים שלישיים, אלא אם אישר זאת שותף ההטבות שהעניק את ההטבה במסגרת התנאים הקבועים אודות אותה הטבה ספציפית.

4.8.    אין באמור לעיל בתקנון זה כדי לייצר התחייבות מצד החברה ו/או שותפי ההטבות ו/או מי מטעמם למתן הטבה ספציפית, המשך מתן הטבה כלשהי למשך תקופה מסוימת או בלתי מוגבלת בזמן, ומתן ההטבות לחברי המועדון, כפוף לשיקול דעתה של החברה ו/או התקשרויותיה עם שותפי ההטבות.

5.    שותפי התיירות

 

5.1.    שותפי התיירות יהיו אחראים באופן בלעדי כלפי חברי המועדון בגין הזמנת חבילות הנופש שיוצעו על ידיהם לציבור. 

 5.2.    החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות את רשימת שותפי התיירות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מוקדמת.

5.3.    ביטול ו/או עדכון הזמנת חבילות נופש שהוזמנו משותפי התיירות, בין אם באמצעות חבילת מימון ובין אם לאו, ייעשו אל מול שותפי התיירות באופן ישיר ובהתאם להוראות הדין ומדיניות הביטולים של שותפי התיירות. 

6.    דיוור שיווקי

6.1.    החברה ו/או מי מטעמה, לרבות שותפי המימון ו/או שותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות, יהיו רשאים לפנות אל חבר המועדון, באמצעות דוא"ל ו/או באמצעי דיוור ותקשורת אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או חבילות המימון ו/או פעילויות של החברה ו/או שותפי התיירות ו/או שותפי המימון ו/או שותפי ההטבות, וכל מידע אחר בו סבורה החברה כי חבר המועדון ימצא בו עניין, בכפוף לקבלת הסכמתו של חבר המועדון לכך בהתאם להוראות הדין, לרבות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה, לרבות שותפי המימון ו/או שותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות, יהיו רשאים לפנות לחבר המועדון לפרטי הקשר שמסר במסגרת חברותו במועדון ו/או במסגרת הזמנת חבילת הנופש ו/או בכל התקשרות עם מי מגורמים אלה, לצורך תקשורת בסיסית ותפעולית בנוגע לאי אילו נושאים הקשורים לחברותו של חבר המועדון במועדון, הזמנת ההטבות, חבילת המימון וכיו"ב – לפי העניין. 

7.    פרטיות

החברה תנהג לגבי מידע אישי אודות חברי המועדון שייאסף או יימסר לה במסגרת חברותו של חבר המועדון במועדון בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, בה ניתן לעיין כאן.

8.    אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה:

8.1.    החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי שותפי ההטבות, לרבות זמני אספקה, זמינות, טיב, איכות, עמידות, מחירים, מפרט טכני וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר כי לעניין המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי שותפי ההטבות, ההתקשרות תיעשה באופן ישיר בין שותפי ההטבות לחברי המועדון, ומבלי לגרוע מהאמור, ביטול ו/או עדכון הזמנת מוצרים ו/או שירותים שהוזמנו משותפי ההטבות, ייעשו אל מול שותפי ההטבות באופן ישיר ובהתאם להוראות הדין ומדיניות הביטולים של שותפי ההטבות.

8.2.    מוצרים ושירותים המוצגים באתר, באם מוצגים, מוצעים על ידי שותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות ו/או שותפי המימון ו/או ספקים אחרים – לפי העניין – והם האחראים הבלעדיים לתוכנם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה או כל מידע שנמסר או מפורסם בכל הנוגע לשותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות ו/או שותפי המימון ו/או הספקים האחרים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידיהם – לפי העניין, בכל אמצעי פרסום, ולחברה ו/או מי מטעמה אין כל אחריות בגין האמור או הנובע הימנו. 

8.3.    שותפי התיירות ו/או שותפי המימון ו/או שותפי ההטבות – לפי העניין – נושאים באחריות הבלעדית למוצרים ו/או לשירותים שמציעים הם, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם. כמו כן, אחראים ומחויבים הם: (א) לאספקת הוראות הפעלה ככל שהדבר נדרש על פי דין; ו-(ב) לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין.

8.4.    המוצרים ו/או השירותים באתר ו/או בכל מדיה פרסומית או שיווקית של החברה ו/או מי מטעמה מוצגים בתום לב ובאחריות שותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות ו/או שותפי המימון ו/או ספקים אחרים – לפי העניין, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי לא תחול על החברה כל אחריות בקשר עם המפורט לעיל, באופן ישיר או עקיף.

8.5.    כל המידע בדבר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או בכל מדיה פרסומית או שיווקית של החברה ו/או מי מטעמה נכון לרגע בו הוצג המידע. על אף שהחברה ו/או מי מטעמה עושים כמיטב יכולתם למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכיו"ב. לפיכך, על חבר המועדון לוודא מול שותפי ההטבות ו/או שותפי התיירות ו/או שותפי המימון ו/או הספקים האחרים – לפי העניין – את כל האמור בנוגע למוצרים ו/או השירותים שמציעים הם, ולוודא שהם מתאימים לצרכיו, בטרם הזמנתם ו/או רכישתם ו/או מימושם ו/או ניצולם, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בקשר לכך. 

8.6.    התמונות והצילומים באתר ו/או במדיות הפרסומיות או השיווקיות השונות של החברה ו/או מטעמה ו/או באמצעי הפרסום השונים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת המועדון ו/או לגבי מועדון הלקוחות עצמו מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב.

9.    שירות לקוחות

9.1.    מוקד שירות הלקוחות של המועדון (להלן: "מוקד שירות הלקוחות") יופעל על ידי החברה ויהיה זמין בצ'אט באתר https://www.ebuzz.co.il, בטלפון 053-3390558  ובכתובת דוא"ל info@ebuzz.co.il

9.2.    מוקד שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00. 

 

9.3.    החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את ימי הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ואת שעות פעילותו.

10.    תוקף חברות; ביטול החברות במועדון

10.1.   חברות במועדון תהיה בתוקף למשך 12 חודשים, החל ממועד ההצטרפות הראשונה של חבר המועדון למועדון. בתום תקופה זו, תפקע חברותו של חבר המועדון במועדון ועמה כל ההטבות לה הוא זכאי מתוקף השתייכותו למועדון. חבר מועדון יהיה זכאי לחדש חברותו במועדון, בכפוף לתשלום דמי חבר, כמפורט בתקנון זה.

10.2.    חברות במועדון ניתנת לביטול על ידי חבר המועדון בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף ‎10 זה לא תחולנה על חבר מועדון שאינו עולה כדי "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

10.3.    מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת, בהודעה שתימסר למועדון (בהתאם להוראות סעיף ‎10.3 להלן). הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. 

10.4.    חבר מועדון יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול חברותו במועדון, בכל אחת מהדרכים הבאות (בהתאם לדרכי ההתקשרות כמפורט בסעיף ‎9 לעיל): (א) בטלפון; (ב) בדואר רשום; (ג) בדוא"ל; או (ד) באמצעות פנייה לחברה דרך אתר האינטרנט.

10.5.    על אף האמור לעיל, חבר מועדון אשר ביקש לבטל חברותו בטרם חלפו 14 ימים מיום הצטרפותו למועדון, או מהיום בו נמסר לחבר המועדון מסמך בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, שלא עקב הפרה של התחייבויותיה של החברה, יהיה זכאי להחזר מלא בגין דמי החבר ששילם, בניכוי 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

בנוסף, החברה תהיה רשאית לנכות מדמי החבר את התמורה היחסית בגין ימי חברותו במועדון עד למועד קבלת הודעת הביטול מידי חבר המועדון.

 

ביטל חבר מועדון את חברותו במועדון בחלוף 14 ימים מיום הצטרפותו למועדון, או מהיום בו נמסר לחבר המועדון מסמך בכתב בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, שלא עקב הפרת התחייבויותיה של החברה לפי תקנון זה, תשיב החברה לחבר המועדון את דמי החבר ששילם, בניכוי התמורה היחסית בגין ימי חברותו במועדון עד למועד קבלת הודעת הביטול מידי חבר המועדון. 

10.6.    יובהר בזאת, כי אין בפקיעת תוקף חברותו של חבר המועדון במועדון כדי לגרוע מהתחייבויותיו כלפי שותף המימון ו/או שותף התיירות, לפי העניין, או מזכותו של חבר המועדון לממש הטבות שקמה לחבר המועדון זכות לממשן טרם פקיעת חברותו במועדון.

11.    כללי

11.1.    כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.

11.2.    האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא כולל גם לשון נקבה. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהפך.

11.3.    החברה תהיה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי ו/או כל הוראה בתקנון זה לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין ובכפוף להוראות הדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי המועדון כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף לכל דין.

11.4.    חבר המועדון אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול באיזה פרט מפרטיו האישיים שנמסרו במסגרת הצטרפותו למועדון, ובכלל זה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לחבר המועדון. החברה לא תהא אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור. עדכון הפרטים יעשה באמצעות פניה לאחר מאמצעי ההתקשרות המפורטים בסעיף ‎9 לעיל.

11.5.    החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות ולעדכן את שותפי ההטבות ו/או שותפי המימון ו/או שותפי התיירות בכל עת.

11.6.    במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 

11.7.    על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.