buzz board.jpeg

מדיניות פרטיות

חברת אי באזז בע"מ ("החברה" או "אנו"), מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא מחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

 

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 

כללי

בעת השימוש באתר "ebuzz" בכתובת www.ebuzz.co.il  (להלן: "האתר") ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה או השתייכותך למועדון הלקוחות של החברה, אתה מסכים לכך שהחברה תאסוף, תשמור ותשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, או מידע שתמסור לשותפיה העסקיים של החברה שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, מס' דרכון, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דואר-אלקטרוני, יעדי ומועדי טיסה, זיהוי חברת תעופה, זיהוי מקום שהייה, תחבורה, תקשורת, אזרחויות, תחומי עניין, אמצעי תשלום, פרטי חשבון בנק, שירותים ומוצרים שרכשת והתשלומים ששילמתם בעדם, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי לחברה ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע ייתכן כי החברה לא תוכל להציע לך את שירותיה או שתוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר.

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול החברה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ותמסור במסגרת השימוש באתר או במסגרת התקשרותך עם החברה או במסגרת השתייכותך למועדון הלקוחות של החברה מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, אתה מתחייב כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת שמידע אישי זה מצוי בידי החברה את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לשותפיה העסקיים וגורמים שלישיים אחרים רלוונטיים (לפי העניין) ואתה תישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול החברה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ותמסור במסגרת השימוש באתר או במסגרת התקשרותך עם החברה או במסגרת השתייכותך למועדון הלקוחות של החברה מידע אישי אודות צדדים שלישיים כלשהם, אתה מתחייב כי יש בידיך ויישארו בידיך בכל עת שמידע אישי זה מצוי בידי החברה את כל ההסכמות הנדרשות מאותם צדדים שלישיים למסירת פרטיהם והמידע האישי אודותיהם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לשותפיה העסקיים וגורמים שלישיים אחרים רלוונטיים (לפי העניין) ואתה תישא באחריות הבלעדית בהקשר זה.

מאגר המידע

 

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"), ובאחריותה. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר או באופן כללי, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

 

המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות:

(א) כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים ובמוצרים שהחברה מציעה מעת לעת, לרבות לעניין השתייכותך למועדון הלקוחות של החברה;

(ב) להתאים את הטבות המועדון לצרכייך.

(ג)  ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;

(ד) לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;

(ה)  על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

מסירת מידע לצד שלישי 

 

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

(א)    ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים, המוצרים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה או צדדים שלישיים, במסגרת השתייכותך למועדון הלקוחות של החברה;

(ב)    אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;

(ג)    אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

(ד)    אם החברה תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

(ה)    אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

(ו)    לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

(ז)    על פי בקשתך המפורשת.

הנך מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את המידע האישי אל מחוץ לגבולות ישראל,  הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע האישי מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

דיוור שיווקי

 

החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל מוצרים ושירותים של החברה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים כגון שותפיה העסקיים של החברה.

 

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות החברה, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.

Cookies

החברה ו/או מי מטעמה עושה שימוש באתר בקבצים המכונים cookies ופיקסלים או כלי תוכנה אחרים (להלן: "Cookies") שמקורם בצדדים שלישיים בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של אותם צדדים שלישיים, שמותקנים על המערכות והתוכנות של המשתמש כאשר זה עושה שימוש באתר, בין היתר לצורך אפיון, ניטור ומעקב אחר הפעילות של המשתמש, לזהות דפוסי שימוש, בירור העדפותיו, מתן אפשרות להצגת פרסומות המותאמות להעדפותיו של המשתמש בהתאם לניתוחים ובכדי להפוך את האתר מותאם יותר לחוויה של המשתמש, לצרכיו ולמאפייניו הייחודים. הקבצים הללו מאפשרים לחברה ו/או מי מטעמה לייחס מידע הנוגע לשימוש באתר למשתמש ספציפי ולמידע הנוגע לאותו משתמש.

 

קבצי ה-Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאפשר המשתמש זאת בהגדרות מכשיר הקצה, ואשר אוספים מידע כגון משך השהייה של המשתמש בעמוד/מסך מסוים באתר, אופן הגלישה של המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, זיהוי כתובת IP, מיקום, מועדי התחברות ועוד. מובהר כי באפשרות המשתמש לעדכן או לשנות בכל עת את הגדרות מכשיר הקצה ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקבצי cookies, אך ייתכן כי במקרה זה שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי. שינוי הגדרות כאמור הנו באחריות המשתמש בלבד.

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: info@ebuzz.co.il

 

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 2 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.